// // //
Loading
Ho Chi Minh City
25°
170 US AQI
Unhealthy PM2.5 | 29.7 µg/m³
Hanoi
22°
166 US AQI
Unhealthy PM2.5 | 89.5 µg/m³

Transamin 250mg

2.700₫/ Viên

Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên. Thành phần: acid tranexamic Nhóm: Thuốc tác dụng đối với máu Nhà sản xuất: Olic Sản xuất tại Thái Lan

["

C\u00f4ng d\u1ee5ng<\/strong> (Ch\u1ec9 \u0111\u1ecbnh)<\/span> <\/div>

Xu h\u01b0\u1edbng ch\u1ea3y m\u00e1u do t\u0103ng ti\u00eau fibrin to\u00e0n th\u00e2n trong nh\u1eefng tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p sau: b\u1ec7nh b\u1ea1ch c\u1ea7u, thi\u1ebfu m\u00e1u b\u1ea5t s\u1ea3n, ban xu\u1ea5t huy\u1ebft, ch\u1ea3y m\u00e1u b\u1ea5t th\u01b0\u1eddng trong ho\u1eb7c sau ph\u1eabu thu\u1eadt.<\/p>

Ch\u1ea3y m\u00e1u b\u1ea5t th\u01b0\u1eddng do t\u0103ng ti\u00eau fibrin t\u1ea1i ch\u1ed7 trong nh\u1eefng tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p sau: ch\u1ea3y m\u00e1u ph\u1ed5i, ch\u1ea3y m\u00e1u cam, ch\u1ea3y m\u00e1u \u00e2m \u0111\u1ea1o, ch\u1ea3y m\u00e1u th\u1eadn, ch\u1ea3y m\u00e1u b\u1ea5t th\u01b0\u1eddng trong ho\u1eb7c sau ph\u1eabu thu\u1eadt tuy\u1ebfn ti\u1ec1n li\u1ec7t.<\/p> <\/i> Xem chi ti\u1ebft<\/a> <\/div> ","

Li\u1ec1u d\u00f9ng<\/strong> <\/div>

B\u1ec7nh b\u1ea1ch c\u1ea7u, thi\u1ebfu m\u00e1u b\u1ea5t s\u1ea3n, ban xu\u1ea5t huy\u1ebft, ch\u1ea3y m\u00e1u b\u1ea5t th\u01b0\u1eddng trong ho\u1eb7c sau ph\u1eabu thu\u1eadt, ch\u1ea3y m\u00e1u ph\u1ed5i, ch\u1ea3y m\u00e1u cam, ch\u1ea3y m\u00e1u \u00e2m \u0111\u1ea1o, ch\u1ea3y m\u00e1u th\u1eadn, ch\u1ea3y m\u00e1u b\u1ea5t <\/span>th\u01b0\u1eddng trong ho\u1eb7c <\/span>sau khi ph\u1eabu thu\u1eadt <\/span>tuy\u1ebf<\/span>n ti\u1ec1n li\u1ec7t: l<\/span>i\u1ec1u d\u00f9ng cho ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn \u0111\u01b0\u1eddng u\u1ed1ng l\u00e0 750 t\u1edbi 2000mg Tranexamic acid\/ng\u00e0y, chia l\u00e0m 3 ho\u1eb7c 4 l\u1ea7n. C\u1ea7n \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh li\u1ec1u theo tu\u1ed5i v\u00e0 tri\u1ec7u ch\u1ee9ng c\u1ee7a b\u1ec7nh nh\u00e2n.<\/span><\/p> <\/i> Xem chi ti\u1ebft<\/a> <\/div> ","

Kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p sau<\/strong> (Ch\u1ed1ng ch\u1ec9 \u0111\u1ecbnh)<\/span> <\/div>

Nh\u1eefng b\u1ec7nh nh\u00e2n c\u00f3 huy\u1ebft kh\u1ed1i, c\u00f3 ti\u1ec1n s\u1eed m\u1eabn c\u1ea3m v\u1edbi b\u1ea5t k\u1ef3 th\u00e0nh ph\u1ea7n n\u00e0o c\u1ee7a thu\u1ed1c.<\/p> <\/i> Xem chi ti\u1ebft<\/a> <\/div> ","

L\u01b0u \u00fd khi s\u1eed d\u1ee5ng<\/strong> (C\u1ea3nh b\u00e1o v\u00e0 th\u1eadn tr\u1ecdng)<\/span> <\/div>

- Th\u1eadn tr\u1ecdng khi d\u00f9ng thu\u1ed1c (ph\u1ea3i th\u1eadn tr\u1ecdng khi d\u00f9ng thu\u1ed1c n\u00e0y cho nh\u1eefng b\u1ec7nh nh\u00e2n sau \u0111\u00e2y): <\/strong>nh\u1eefng b\u1ec7nh nh\u00e2n c\u00f3 huy\u1ebft kh\u1ed1i (huy\u1ebft kh\u1ed1i n\u00e3o, nh\u1ed3i m\u00e1u c\u01a1 tim, vi\u00eam t\u0129nh m\u1ea1ch huy\u1ebft kh\u1ed1i, v.v.) v\u00e0 \u1edf nh\u1eefng b\u1ec7nh nh\u00e2n huy\u1ebft kh\u1ed1i c\u00f3 th\u1ec3 x\u1ea3y ra; nh\u1eefng b\u1ec7nh nh\u00e2n c\u00f3 b\u1ec7nh \u0111\u00f4ng m\u00e1u do d\u00f9ng thu\u1ed1c (\u0111\u1ed3ng th\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng v\u1edbi heparin, v.v.); nh\u1eefng b\u1ec7nh nh\u00e2n h\u1eadu ph\u1eabu, b\u1ec7nh nh\u00e2n n\u1eb1m b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng v\u00e0 b\u1ec7nh nh\u00e2n \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c b\u0103ng b\u00f3 c\u1ea7m m\u00e1u (ch\u1ee9ng huy\u1ebft kh\u1ed1i t\u0129nh m\u1ea1ch c\u00f3 th\u1ec3 x\u1ea3y ra, v\u00e0 Transamin c\u00f3 th\u1ec3 \u1ed5n \u0111\u1ecbnh huy\u1ebft kh\u1ed1i. C\u00f3 b\u00e1o c\u00e1o v\u1ec1 t\u1eafc m\u1ea1ch ph\u1ed5i li\u00ean quan \u0111\u1ebfn thay \u0111\u1ed5i t\u01b0 th\u1ebf n\u1eb1m ho\u1eb7c th\u00e1o b\u0103ng c\u1ea7m m\u00e1u); gi\u1ea3m li\u1ec1u \u1edf b\u1ec7nh nh\u00e2n suy th\u1eadn n\u1eb7ng; nh\u1eefng b\u1ec7nh nh\u00e2n c\u00f3 ti\u1ec1n s\u1eed qu\u00e1 m\u1eabn v\u1edbi thu\u1ed1c.<\/p>

- \u0110\u1ed1i v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i: <\/strong>n\u00ean c\u00f3 nh\u1eefng bi\u1ec7n ph\u00e1p gi\u1ea3m li\u1ec1u c\u00f3 gi\u00e1m s\u00e1t m\u1ed9t c\u00e1ch th\u1eadn tr\u1ecdng.<\/p>

- D\u00f9ng cho tr\u1ebb nh\u1ecf, b\u1ec7nh nh\u00e2n m\u1ea1n t\u00ednh: <\/strong>ch\u01b0a c\u00f3 d\u1eef li\u1ec7u v\u1ec1 an to\u00e0n.<\/p>

- C\u00e1c lo\u1ea1i kh\u00e1c:<\/strong> \u0111\u00e3 c\u00f3 nh\u1eefng b\u00e1o c\u00e1o v\u1ec1 nh\u1eefng s\u1ef1 thay \u0111\u1ed5i v\u1ec1 v\u00f5ng m\u1ea1c khi nh\u1eefng li\u1ec1u l\u1edbn \u0111\u01b0\u1ee3c \u00e1p d\u1ee5ng cho ch\u00f3 trong th\u1eddi gian d\u00e0i.<\/p>

<\/p> <\/i> Xem chi ti\u1ebft<\/a> <\/div> ","

Tags:
tác dụng đối với máu