50.000

Cho sự điều trị ngắn hạn các biểu hiện viêm và ngứa của các bệnh da đáp ứng với corticosteroid nặng vừa và nặng
Danh mục: