175.000

Nhiễm Candida hầu họng kể cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch và nhiễm nấm Candida dạng teo.
Danh mục: