75.000

PAROKEY được chỉ định điều trị trầm cảm, rối loạn ám ảnh – cưỡng bức và hoảng loạn.

Danh mục: