600.000

Dịch truyền tĩnh mạch MG-Tan 960ml nuôi dưỡng bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch cho các bệnh nhân không thể dinh dưỡng bằng đường tiêu hóa hoặc dinh dưỡng bằng đường tiêu hóa không phù hợp.
Danh mục: