80.000

Dung dịch tiêm truyền ALVESIN 5E 250ML được chỉ định trong thiếu dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa khi dinh dưỡng đường miệng/đường tiêu hóa không thể thực hiện hoặc không thể cung cấp đủ chất hoặc chống chỉ định.
Danh mục: