420.000

Transamin chỉ định chính là đối với các bệnh có triệu chứng chảy máu
Danh mục: