Loading
Chức vụ

Bác sĩ tại phòng khám Nhi - Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh

Trưởng khoa Nội 1 - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM

Trưởng khoa Dịch vụ 1 - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM

Nơi công tác

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Kinh nghiệm

Phòng khám Nhi - Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh

Khoa Nội 1 - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM

Khoa Dịch vụ 1 - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM

Quá trình đào tạo

Tu nghiệp nhi khoa tại Pháp

Video hoạt động

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân online